Verwijzers

Informatie voor de verwijzers

Wij zijn een praktijk dat hulp biedt aan volwassenen binnen de Gespecialiseerde GGZ. Binnen het multidisciplinair team werken er diverse psychologen die onder supervisie van 1 klinisch psycholoog en 1 psychiater de gespreksbehandelingen uitvoeren.

Er is structureel overleg tussen de twee regie behandelaren en medebehandelaars. Er vinden regelmatig multidisciplinaire overleggen plaats. Het gehele team bestaat uit twee regie behandelaren (1 klinisch psycholoog, 1 psychiater) en 8 basispsychologen, een systeemtherapeut/GGZ agoog en 1 GGZ agoog.

De verwijsbrieven kunnen enkel via ZorgDomein worden verstuurd.

Na aanmelding door de verwijzer zal er binnen de gestelde periode van de wachttijd contact worden opgenomen met de patiënt voor het maken van een eerste afspraak. Tussen de intake en de behandeling is er geen wachttijd.

Wij hebben een wachttijd van

Gemiddeld 12-25 weken

Sinds September 2023 hebben wij een wachttijd van gemiddeld 12 weken.

De wachttijd voor AD(H)D, diagnostiek en aansluitend behandeling is 25 weken.
Dossiergegevens

Dossiergegevens

De bewaartermijn van medische dossiers bedraagt 20 jaar. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De hulpverleners van BBAZ hebben een beroepsgeheim en zijn in juridische zin geheimhouders.

De verwijzer zal informatie over de diagnose, het behandelplan, het verloop van de behandeling en de beëindiging van de behandeling ontvangen. Deze informatie wordt echter niet verstrekt wanneer de patiënt hiertegen nadrukkelijk bezwaar maakt.

De hulpverleners binnen BBAZ houden van de behandeling een dossier bij. Informatie aan derden, zoals de arbodienst of een medisch adviseur, wordt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de patiënt verstrekt.

Er worden gepseudonomiseerde gegevens verstrekt aan het DIS (DBC Informatie Systeem). Aan de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in de vorm van DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

Opvragen van informatie over voorgaande behandelingen

Op indicatie kan het opvragen van informatie van voorgaande behandelingen nodig zijn. In ieder geval is daarvoor schriftelijke toestemming van de patiënt nodig. De patiënt kan op grond van de WGBO er zelf zorg voor dragen.

Vergoeding en eigen risico

Gespecialseerde GGZ

De zorg die BBAZ verleent, wordt vergoed door de zorgverzekeraar, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. BBAZ heeft contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Zie onderaan de pagina een selectie van de gecontracteerde zorgverzekeraars.

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Indien er een klacht is over een medewerker van BBAZ, dan kan dit besproken worden met de psychiater. Indien er een klacht is over de psychiater, dan kan dit eerst met de regie behandelaar worden besproken. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan er schriftelijk een klacht worden ingediend bij bij de interne klachtenfunctionaris.

Een klacht van een patiënt kan schriftelijk worden ingediend bij de interne klachtfunctionaris. Indien de klacht over de interne klachtfunctionaris gaat, dan wordt de klacht schriftelijk ingediend bij de regiebehandelaar.

Indien het niet lukt om de klacht intern op te lossen, dan kan bij de geschillencommissie een verzoek worden ingediend om de klacht in behandeling te nemen. Klik op de afbeelding hieronder om een klacht in te dienen.

Onvrede melden